Nasze usługi

Kompleksowo obsługujemy firmy w następujących obszarach:

Obsługa kadrowa

 • Sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy
 • Prowadzenie całości spraw związanych z kalendarzami pracowników (urlopy wypoczynkowe, chorobowe,urlopy macierzyńskie, ewidencja urlopów i inne)
 • Sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji, dotyczącej przebiegu zatrudnienia
 • Obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło)

Obsługa płacowa

 • Listy płac z umów o pracę
 • Listy płac z umów cywilno prawnych
 • Sporządzanie druków ZUS RMUA
 • Sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych
 • Sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT 11,PIT 8B)
 • Sporządzanie rocznego obliczenia podatku (PIT-4R)

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

 • Zakładowy plan kont
 • Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
  i rozchodów
 • Sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT)
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji
 • Sporządzanie bilansów,rachunków wyników
 • Okresowe opracowanie sprawozdań dla GUS i NBP
 • Przygotowanie niezbędnych zestawień, pomocnych w zarządzanie jednostką dla Zarządu,Rady Nadzorczej itp
 • Konsolidacje sprawozdzań finansowych

Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów

 • Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • Sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku i usług (VAT)
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczeniem amortyzacji oraz ewidencji wyposażenia
 • Bieżące udzielanie porad w zakresie przepisów prawa podatkowego
 • Sporządzanie rozliczeń rocznych

Ewidencja przychodów

 • Ryczałt
 • Miesięczne naliczanie podatku (PPE)
 • Bieżace prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku (VAT)
 • Sporządzanie rozliczeń rocznych

Analizy finansowo-księgowe

 • Sprzedaży
 • Kosztów
 • Płynności finansowej
 • Nakładów inwestycyjnych

W zakresie doradztwa

 • Opinie prawne
 • konsultacje
 • Porady ustne

Brak możliwości komentowania